Descrición da oferta de traballo

Precísase técnico en Recursos Humanos, con formación en Dereito ou Traballo Social. Valorarase Máster en Recursos Humanos, dominio do inglés e experiencia en Recursos Humanos. Os candidatos deberán posuír coñecementos en lexislación laboral, en desprazamentos de traballadores a outros centros de traballo, en Prevención de Riscos Laborais e tamén ter facilidade de comunicación e explicación.